Graderingskrav/Vuxna

6 Kyu - Rokkyo

- Ukemi (Mae, Ushiro)
- Taisabaki (Tenkan, Irimi Tenkan)

Tachiwaza:
- Ai Hanmi Katate Dori - Ikkyo, Iriminage
- Ryote Dori - Tenchinage

Suwariwaza:

- Ryote Dori - Kokyu ho

 

5 Kyu - Gokyu

Inkl 6 Kyu
- Ikkyu undo (Mae, Ushiro)
- Shikko (Mae, Ushiro)

Tachiwaza:
- Ai Hanmi Katate Dori - Kokyu ho
- Ai Hanmi Katate Dori - Nikkyo
- Gyaku Hanmi Katate Dori - Tai no Tenkan ho
- Gyaku Hanmi Katate Dori - Iriminage, Shihonage, Kotegaeshi, Uchi Kaitennage, Kokyunage
- Ryotedori - Kokyu ho
- Morotedori - Kokyunage
- Shomen Uchi - Ikkyo, Iriminage

Suwariwaza:
- Ai Hanmi Katatedori - Ikkyo

 

4 Kyu - Yonkyu

Inkl 5 Kyu
- Bokken Suburi (1-7)
- Ikkyu Undo (Shiho)
- Shikko (Kaiten)

Tachiwaza:
- Ai Hanmi Katate Dori - Udekiminage
- Gyaku Hanmi Katate Dori - Ikkyo, Nikkyo, Kaitennage (Uchi, Soto)
- Kata Dori - Nikyo, Sankyo
- Morote Dori - Iriminage
- Shomenuchi - Sankyo, Kotegaeshi
- Yokomenuchi - Shihonage, Iriminage

Suwariwaza:
- Ai Hanmi Katate Dori - Iriminage
- Gyaku Hanmi Katate Dori - Ikkyo

 

3 Kyu - Sankyu

Inkl 4 Kyu
- Jo Kihon (1-20)
- Jo Kata 13

Tachiwaza:
- Ai Hanmi Katate Dori - Koshinage
- Gyaku Hanmi Katate Dori - Kokyu ho, Kotegaeshi ( Högt fall )
- Ryotedori - Kokyoho, Kokyonage, Shihonage, Kaitennage
- Yokomenuchi - Ikkyo, Nikyo, Sankyo
- Shomenuchi - Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Irminage, Kaitennage, Kokyunage
- Tsuki - Ikkyo, Irminage, Shihonage, Udekiminage

Suwariwaza:
- Shomenuchi - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage

Hanmi handachiwaza:
- Katate Dori - Shihonage
- Tsuki - Kotegaeshi

 

2 Kyu - Nikkyu

Inkl 3 Kyu
- Jo Kata 31

Tachiwaza:
- Ai Hanmi Katate Dori - Tenshinage
- Gyaku Hanmi Katate Dori -Tenshinage, Kaitennage, Koshionage
- Yokomenuchi - Udekiminage
- Kata Dori Menuchi - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyu ho, Kokyunage, Shihonage, Kotegaeshi
- Kata Dori - Shihonage
- Shomenuchi - Jijuwaza
- Katate Dori - Jijuwaza
- Ryote Dori - Jijuwaza
- Tsuki - Sankyo, Hijikimeosae

Ushirowaza:
- Ryote Dori - Ikkyo, Kotegaeshi, Shihonage, Kokyunage
- Katate Kubijime - Ikkyo, Shihonage
- Ryokata Dori - Aikiotoshi

Hanmi Handachiwaza:
- Shomenuchi - Iriminage
- Ryote Dori - Shihonage

Suwariwaza:
- Kata Dori - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage

Tantodori:
- Shomenuchi, Kotegaeshi

 

1 Kyu - Ikkyu

Inkl 2 Kyu
- Sugawara Sensei Kumijo 1-2

Tantodori:
- Yokomenuchi - Gokyo

Tachiwaza:
- Gyaku Hanmi Katate Dori - Shihonage, Sumiotoshi
- Kata Dori - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo
- Morote Dori - Jujigarami
- Muna Dori - Nikkyo, Shihonage
- Yokomenuchi - Kotegaeshi, Kaitennage
- Tsuki - Kokyuho, Kokyunage
- Shomenuchi - Gokyo
- Ryokata Dori - Uchikaiten Sankyo
- Shomenuchi - Jijuwaza
- Yokomenuchi - Jijuwaza
- Tsuki - Jijuwaza

Ushirowaza:
- Ryote Dori - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Kotegaeshi, Iriminage, Kokyunage
- Eri Dori - Ikkyo
- Katate Dori Kubishime - Sankyo, Koshionage

Suwariwaza:
- Yokomenuchi - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Kotegaeshi,
- Katate Dori - Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kotegaeshi

Hanmi handachiwaza:
- Ryote Dori - Shihonage
- Shomenuchi - Iriminage, Ikkyo
- Tsuki - Ikkyo

 

Shodan

som ovan, med vapen komplettering

- Sugawara Sensei Kumijo 1-4 (Bokken och Jo sidan)

 

Nidan

som ovan, med vapen komplettering

- Sugawara Sensei Kumijo 5-8 (Bokken och Jo sidan)

 

Sandan

som ovan, med vapen komplettering

- Sugawara Sensei Joai 1-5 (Bokken och Jo Sidan)

 

Yondan

som ovan, med vapen komplettering

- Sugawara Sensei Kumijo 1-4 Applikationer (Bokken och Jo sidan)